22 4875858

info@bpic.eu

CERTYFIKACJA SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOSCI (SNS) W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW BIOMASY STAŁEJ NA CELE ENERGETYCZNE NA ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM SWP-SNS:2015
System Weryfikacji Pochodzenia Biomas Leśnej i Agro w ramach Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy (www.ksub.pl).

KSUB - logo główne

 Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl  stanowi transparentne narzędzie do monitorowania i weryfikacji pochodzenia biomasy stałej na cele produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła, które służy zarówno podmiotom uczestniczącym w cyklu życia biomasy, a przede wszystkim organom nadzoru i regulacji.
W ramach systemu certyfikacji został opracowany jednolity standard do certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS), który określa metodologię systemu weryfikacji pochodzenia dla biomasy leśnej i AGRO. Standard SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO i stanowi kryterium stosowane przez autoryzowane jednostki certyfikujące w procesach certyfikacji.


Standard ten został stworzony przez Administratora Systemu Certyfikacji – BIOCONTROL Sp. z o.o. i opiniowany w powołanym w tym celu Komitecie Technicznym składającym się z przedstawicieli środowiska naukowego, URE, ministerstwa energii, jednostek certyfikujących, wytwórców energii elektrycznej, dostawców i producentów biomasy na cele energetyczne.

 

Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy (www.ksub.pl), to portal na którym znajdują się m.in.:
1)    Baza podmiotów posiadających certyfikat poświadczający spełnienie wymagań dla biomasy na cele energetyczne wg uznanych standardów;
2)    Rejestr podmiotów, które dokonały uwierzytelnienia miejsc pochodzenia biomasy na cele energetyczne;
3)    Wykaz autoryzowanych jednostek certyfikujących;
4)    Wykaz podmiotów dokonujących weryfikację (uwierzytelnienie) miejsc pochodzenia;
5)    Opis dostępnych modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA SYSTEMU SNS?
Zgodnie z zaleceniami Prezesa URE wyrażonymi w piśmie Informacja (nr 13 /2013) w sprawie kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego, w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE, w którym to rekomenduje się przedsiębiorcom stworzenie systemu należytej staranności (kontroli dostaw biomasy), który wykorzystuje narzędzia przewidziane dla systemu SNS opisanego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 995/2010 z dnia 20.10.2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. U. UE. Seria L, Nr 295, s. 23).
System SNS obejmuje trzy elementy:
- dostęp do informacji;
- ocenę ryzyka źródeł pochodzenia biomasy;
- minimalizacja/ ograniczanie stwierdzonego ryzyka.
System należytej staranności (SNS) powinien zapewniać przede wszystkim dostęp do informacji o źródłach pochodzenia biomasy oraz o podmiotach będących uczestnikami łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne, w tym do stosownych informacji dotyczących np. zgodności mającym zastosowanie ustawodawstwem kraju pozyskania, gatunku oraz jakości surowca drzewnego.
Na podstawie tych informacji przedsiębiorcy winni przeprowadzać ocenę ryzyka, a w przypadku jego stwierdzenia winni je w sposób proporcjonalny ograniczać. Ma to na celu zapobieżenie wykorzystywaniu do produkcji energii paliwa, określanego w definicji biomasy podanej w Ustawie o OZE z dnia 20.04.2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 478 wraz z późniejszymi zmianami).
Procedury takiego systemu, powinny dodatkowo zostać zweryfikowane i ocenione przez niezależną stronę trzecią, posiadającą odpowiednie kompetencje i uprawnienia do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O CERTYFIKAT?
Podmiotami objętymi systemem SNS są wszystkie podmioty będące uczestnikiem łańcucha dostaw biomasy i są to zarówno przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE (użytkownik końcowy), dostawcy do użytkownika końcowego, jak i producenci biomasy na cele energetyczne.


DLACZEGO SYSTEM SNS?
Właścicielem i Administratorem Systemu Certyfikacji jest BIOCONTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. System może być stosowany na całym świecie i swoim zakresem obejmuje wszystkie rodzaje biomasy pochodzące z leśnictwa i rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu tartacznego, które wykorzystywane są na cele energetyczne.
Certyfikacja biomasy stałej na cele energetyczne jest jednym z modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy przeznaczanej do produkcji energii elektrycznej z OZE. Wymóg uwierzytelniania pochodzenia spalanej biomasy stosowany jest przez energetykę zawodową w ramach korzystania z systemu wsparcia dla wytwarzania zielonej energii.


Zweryfikuj pochodzenie biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne i stań się bardziej wiarygodnym dostawcą na rynku.
Jeśli dostarczasz biomasę na cele energetyczne lub wytwarzasz energię elektryczną z biomasy i chcesz zapewnić, że biomasa pochodzi ze zrównoważonego, wiarygodnego i pewnego źródła – uzyskanie certyfikatu SNS pozwoli spełnić Ci wymagania ustawodastwa krajowego oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie. System certyfikacji SNS dla zrównowazonej biomasy stałej wg standard SWP-SNS:2015 weryfikuje źródła pochodzenie biomasy wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej w całym łańcuchu dostaw. Certyfikacja pomoże Ci zainteresować i przyciągnąć nowych partnerów biznesowych, zminimalizować ryzyko oraz zwiększyć atrakcyjność rynkową Twojej firmy. Sprawimy, że uzyskanie przez Ciebie certyfikatu będzie proste.

 

JAKIE SĄ WYMAGANIA SYSTEMU SNS?
Firmy ubiegające się certyfikat SNS muszą zapewnić, że:
•    Biomasa nie pochodzi z drewna pełnowartościowego;
•    Biomasa nie zawiera zanieczyszczeń chemicznych, ciał obcych i nie została zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej oraz nie zawiera substancji niewystępujących naturalnie w danym rodzaju biomasy (ocena wizualna) w celu zwiększenia jej wartości opałowe;
•    Biomasa AGRO nie stanowi zbóż pełnowartościowych tj. ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe, dla zbóż w zakupie interwencyjnym, określone w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009, które podlegają zakupowi interwencyjnemu;
•    potwierdzenie, że dostarczana biomasa może zostać uznana za biomasę na cele energetyczne i może być wykorzystywana, jako paliwo w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE;
•    Każde źródło biomasy ulega pełnej ocenie ryzyka;
•    Stosowane są odpowiednie narzędzia do minimalizacji stwierdzonyego ryzyka;
•    Zachowana jest transparentność w zakresie pochodzenia biomasy dla całego łańcucha dostaw;
•    W celu weryfikacji każdej partii biomasy stosuje się system bilansu masy.

 

Certyfikat SNS na zgodność ze standardem PL-KSUB-SNS:2014 pokazuje, że firma stosuje systemowe podejście do zakupu biomasy oraz wyboru dostawców. Standard ten został stworzony przez SGS przy konsultacji z Urzędem Regulacji Energetyki, a także z producentami energii elektrycznej , wytwórcami i dostawcami biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych. Certyfikat na zgodność ze standardem podnosi renomę firmy oraz jej wiarygodność jako rzetelnego partnera w biznesie, co czyni ją bardziej atrakcyjną dla potencjalnych Klientów.
Przeprowadzamy proces certyfikacji tak sprawnie i szybko, jak to tylko możliwe. Nasze audyty prowadzone są przez audytorów z wieloletnim doświadczeniem w certyfikacji związanej z biomasą. Posiadamy oddziały na całym świecie, co pozwala na przeprowadzenie certyfikacji zarówno w Polsce, jak i za granicą.

JAKIE JEST NASZE DOŚWIADCZENIE W CERTYFIKACJI BIOMASY?
W dniu 10 października 2016 Nasza jednostka certyfikująca BPIC Sp. z o.o. uzyskała od Administratora Systemu Certyfikacji (www.ksub.pl) dla zrównoważonej biomasy na cele energetyczne autoryzację o numerze 3-2016/SWP-SNS/KSUB, do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO » decycja »

Informacje o autoryzowanych jednostkach certyfikujących oraz podmiotów które uzyskały certyfikat SNS znajdują się na stronie Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy - www.ksub.pl.

Nasz jednostka, członek międzynarodowej grupy AFNOR, posiada bogate doświadczenie w certyfikacji biomasy, w tym w systemach REDCert i ISCC.

W celu rozpoczęcia współpracy zapraszamy do kontaktu »

 

biomasa

Biomasa stała się ważnym źródłem dla produkcji energii odnawialnej, a jej udział w rynku na całym świecie znacznie wzrósł. W związku z tym w dyrektywie z dnia 23. kwietnia 2009 r. w sprawie promocji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych OZE (2009/28/WE) zostały opracowane uniwersalne standardy zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Dyrektywa ta po raz pierwszy ustaliła międzynarodowe kryteria zrównoważonego wytwarzania energii. Celem jest zwięszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w bilansie energii końcowej do roku 2020. Unia Europejska wymaga, aby biomasa do celów energetycznych była wytworzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ażeby zapobiec negatywnym konsekwencjom jej produkcji.

Biomasa spełnia wymogi owej dyrektywy, jeżeli:

  • nie pochodzi z obszarów chronionych
  • wykazuje min. 35% ograniczenie emisji w porównaniu do paliw kopalnych (od roku 2017 – 50%)
  • wykazuje pełną identyfikowalność
  • istnieje ścisły rozdział pomiędzy biomasą zrównoważoną i niezrównoważoną.

Powyższe wymagania powinny zostać spełnione przez wszystkie przedsiębiorstwa tworzące łańcuch produkcji, począwszy od producenta rolnego poprzez tłocznię oleju i rafinerię po dostawcę. Akredytowane jednostki certyfikujące wystawiają certyfikaty poświadczające właściwy sposób postępowania podczas produkcji i przetwórstwa biomasy.


Usługi certyfikacyjne BPIC/GUTcert
GUTcert posiada akredytację Federalnego Urzędu ds. Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów (BLE). Od 2010 roku z powodzeniem przeprowadza certyfikacje zgodnie z systemami ISCC i REDcert.

Oferujemy Państwu certyfikację dostosowaną do indywidualnych potrzeb, efektywną i zorientowaną na wynik. Na podstawie naszych dośwadczeń wiemy, że dla pomyślnej certyfikacji ogromne znaczenie ma ścisła współpraca oraz przejrzystość procesu. Tylko wówczas ewentualne braki lub niedociągnięcia mogą zostać odpowiednio wcześniej wykryte i skorygowane. Wszystkie etapy certyfikacji w Państwa firmie przeprowadzamy rzetelnie i skutecznie, a cały proces dokumentujemy w raportach.

  • Nasza grupa ekspertów pozostaje do Państwa ciągłej dyspozycji zapewniając fachową pomoc zarówno podczas przygotowań do audytu, jak i w trakcie jego przeprowadzania.
  • Doświadczeni i wysoko wykwalifikowani audytorzy pomagają naszym Klientom zwiększać efektywność produkcji biomasy, a także wspierają w udoskonalaniu innych, istotnych dla przedsiębiorstwa obszarów.
  • Oferujemy uznaną przez BLE, kompetentną i rzetelną kontrolę

Korzyści
Certyfikacja w systemie ISCC lub REDcert gwarantuje Państwu łatwy dostęp do wszystkich rynków paliwowychn w Unii Europejskiej oraz do związanych z tym korzyściami. Ponadto jako posiadacze certyfikatu o międzynarodowej wartości, wspierają Państwo rozwój nowych źródeł surowców i propagują politykę społecznej odpowiedzialności w biznesie. Państwa certyfikacja stanowi tym samym istotne znaczenie marketingowe i PR-owe.

GUTcert jest nie tylko uznaną jednostką certyfikującą w dziedzinie zrównoważonej biomasy, ale posiada także akredytacje na wiele innych norm i systemów certyfikacji. Nasi audytorzy są wykwalifikowani do równoczesnego przeprowadzania kontroli według różnych standardów. Takie podejście powoduje, że audyty stają się bardziej efektywne, a zintegrowane systemy zarządzania są oceniane pod wieloma kątami. W interakcji różnych czynników ukryty jest potencjał poprawy, który rozpoznany, pobudza dalszy rozwój firmy.

W razie potrzeby, przeprowadzamy optymalne cenowo kontrole łączone, np. według normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000, EMAS, OHSAS 18001, etc.

 

Koszty
Koszty certyfikacji naliczamy indywidualnie w zależności od typu i wielkości interfejsu. Dane niezbędne do kalkulacji kosztów mogą nam Państwo przekzać wypełniając formularz zleceniowy, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Otrzymają wówczas Państwo szczegółową specyfikację kosztów, na życzenie również łącznie z kosztami podróży rozliczanymi ryczałtowo. GUTcert nalicza koszty jedynie na podstawie wcześniejszych pisemnych ustaleń, nie stosujemy „drobnych druczków”.

Zapraszamy do kontaktu.

Nagroda Różnorodności (Diversity Award) to przedsięwzięcie wywodzące się z Francji. Jest to norma dotycząca zarządzania "różnorodnością" w rekrutacji i HR, odnosząca się do 7 obszarów dyskryminacji.

Koncentruje się na polityce i praktykach zatrudnienia w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. 

Nagroda została przyznana już kilkuset organizacjom we Francji, włącznie z Ministerstwem Finansów, oraz wieloma znanymi markami takimi jak: Alcatel, BNP Paribas, Credit Suisse, Eurosport, France Televisions, L'Oreal i wieloma innymi.

Proces przyznawania nagrody różnorodności jest procesem zbliżonym do certyfikacji systemów zarządzania, z tą różnicą że certyfikat jest wydawany na cztery lata w audit nadzorczy następuje dopiero do dwóch latach. Czyli w czteroletnim cyklu certyfikacji organizacja tylko dwukrotnie przechodzi audit. 

Celem tego projektu jest nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji, ale również promowanie dobrych praktyk zarządzania różnorodnością oraz zwiększenie udziału grup wykluczonych społecznie w zatrudnieniu. 

Standard "Nagrody Różnorodności" został opracowany przez firmę AFNOR, we współpracy z rządem francuskim. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z jego treścią i być może podjęcia pierwszych kroków do systemowego podejścia do zarządzania aspektami równouprawnienia, dyskryminacji i różnorodności w Państwa organizacjach. Standard ten, mogą Państwo bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej:

NAGRODA RÓŻNORODNOŚI - DIVERSITY AWARD STANDARD - kliknij tutaj

Logo nagroda roznorodnosci 

BPIC Sp. z o.o., jako wyłączny przedstawiciel firmy AFNOR na polskim rynku, oferuje certyfikację wg kryteriów standardu Nagrody Różnorodności. Wszelkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Bartłomiej Włodarski

664164240

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Nasze szkolenia to intensywne zajęcia, w trakcie których uczestnik zdobywa wiedzę poprzez połączenie aktywnych wykładów, ćwiczeń warsztatowych i otwartych dyskusji. Uczestnictwo w szkoleniu daje również możliwość poznania ludzi reprezentujących przedsiębiorstwa o podobnym charakterze.


Szkolenia prowadzone są przez wykładowców najwyższej klasy z bogatym doświadczeniem w auditowaniu i prowadzeniu kursów. Oznacza to że znane są im problemy kursantów i są w stanie odpowiadać na ich pytania wykorzystując swoje praktyczne doświadczenie.

Współpracujemy z renomowanymi klientami na całym świecie i jesteśmy zobowiązani spełniać stale rosnące zapotrzebowanie na szkolenia i certyfikację.

BPIC Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00353/2014.

FaLang translation system by Faboba