SZKOLENIE DOSTĘPNE W WERSJI ONLINE.

Do dnia 30.09.2021 wszystkie organizacje posiadające certyfikaty OHSAS 18001 lub PN-N 18001 muszą przejśc na opublikowaną w roku 2018 normę ISO 45001. 

Szkolenie 1-dniowe (8h)

Cele:

 • Poznanie podstawowych różnic pomiędzy normami OHSAS 18001 i PN-N 18001 a nową ISO 45001;

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla auditrów wewnętrznych SZ BHP;
 • Dla osób dostosowujących system zarządzania BHP do nowych wymagań.
 • Dla auditorów wiodących.

OCENA UCZESTNIKÓW

 • Ciągła ocena postępów uczestnika z wiedzy teoretycznej i praktycznej.


Uczestnikom wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia: "Przejście na ISO 45001:2018 dla...".

Szkolenie może być dostosowane tematycznie do rodzaju i poziomu zaawansowania grup.

Forma szkolenia
wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje - program i czas trwania 2-dni lub do uzgodnienia przy szkoleniu zamkniętym- dedykowanym.

 

 

 

 

 

 

Wymagania szczegółowe dla producenta biomasy na cele energetyczne

SWP-SNS:2015/Część 3, opisuje szczegółowe zasady dla systemu SNS w obszarze weryfikacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne, jako podmiotu który zajmuje się pierwotnym pozyskaniem surowca (np. producent rolny, właściciel sadu owocowego, właściciel plantacji energetycznej itp), lub produkcją biomasy w wyniku której wytwarza się pozostałości poprodukcyjne dalej przetwarzane na paliwo biomasowe. 

 

 

 

 

 

Wymagania szczegółowe dla wytwórcy energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła z biomasy wytwarzanej w instalacji odnawialnego źródła energii.

SWP-SNS:2015 / Część 1, opisuje szczegółowe zasady odnośnie systemu SNS w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy leśnej i AGRO, prowadzenia bilansu masy oraz weryfikacji kwalifikowalności i pochodzenia biomasy dla wytwórców energii elektrycznej dla uzyskania świadectw pochodzenia tzw. zielonych certyfikatów.

Wytwórca energii poprzez określenie wymagań dostwom dla dostarczanej biomasy pod kątem jakości i dokumentowania pochodzenia, prowadzenie nadzoru nad dostawcami, prowadzenie oceny ryzyka i kwalifikacji, wykazuje należytą staranność i dbałość dla zapewnienia transparentności strumieni dostaw biomasy i ich źródeł pochodzenia.

 

 

 

 

 

 

Wymagania szczegółowe dla pośrednika w obrocie biomasą na cele energetyczne.

SWP-SNS:2015/Cześć 2, opisuje szczegółowe zasady odnośnie systemu SNS w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy leśnej i nieleśnej AGRO, prowadzenia bilansu masy oraz weryfikacji pochodzenia biomasy dla pośredników w obrocie biomasą na cele energetyvzne.

Norma ta dotyczy między innymi podmiotów, które::

  • zajmują się skupem surowców od miejsc pierwotnego pozyskania,
  • Zajmują się skupem surowców od miejsc pierwotnego pozyskania i przetwarzaniem tych surowców,
  • zajmują się handlem biomasą bez magazynowania,
  • zajmują się handlem biomasą z magazynowaniem.

Wszystkie powyższe podmioty są zobligowane do gromadzenia dowodów potwierdzających pochodzenie surowców oraz prowadzenia bilansu masy z rozdzieleniem strumieni biomasy.  

 

 

 

 

 

 

 

ISO 45001:2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), oraz zapewnia narzędzia to systemowego zarządzania aspektami BHP w Organizacji.


ISO 45001:2018 ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP, w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, wyeliminowania zagrożeń i zminimalizowania ryzyka BHP.


ISO 45001:2018 pomaga organizacji osiągnąć zamierzone wyniki jej systemu zarządzania BHP. Zgodnie z polityką BHP organizacji, zamierzone rezultaty systemu zarządzania BHP obejmują:
a) ciągłe doskonalenie wyników w zakresie BHP;
b) spełnienie wymagań prawnych i innych;
c) osiągnięcie celów BHP.

ISO 45001: 2018 ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyk dla BHP znajdujących się pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak kontekst, w którym organizacja działa oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników i innych zainteresowanych stron.

 

BPIC prowadzi certyfikację na zgodność z normą ISO 45001:2018.